Новини и събития

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

30/10/2023 г.ПОКАНА
 
за провеждане на Общо събрание на членовете на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУСКУЛО-СКЕЛЕТЕН УЛТРАЗВУК”
(БАМСУ)

 
гр. Пловдив
 
Управителния съвет на  Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност  “Българска асоциация за мускуло-скелетен ултразвук“, гр. Пловдив, вписано в Агенция по вписвания с ЕИК/БУЛСТАТ 176937051, на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението, кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 09.11.2023 г., в 13 часа, в сградата на УМБАЛ Каспела, блок 2, етаж 8– гр. Пловдив, ул. София № 64 зала при следния дневен ред:
 
Вземане на решение за освобождаване на председателя на УС и за избиране на нов председател на УС на негово място;
Вземане на решение и изработване на програма за провеждане на практически курсове по ставна ехография през 2024.
Обсъждане и приемане на доклад за дейността и финансов отчет на сдружението за 2022 г
Разни. 
При липса на кворум, събранието да се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място.
 
 
Председател на УС:
Ан. Баталов
Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове