Новини и събития

Покана за Общо събрание БАМСУ

21/11/2019 г.

Управителният съвет на БАМСУ, Пловдив, представлявано от Анастас Згуров Баталов – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 21.11.2019г. от 13:00ч. в гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, ул.“София” No.64, заседателна зала 10 ет.  при следния дневен ред:

  1. Решение относно промяна в състава на членовете на УС на БАМСУ;
  2. Планиране на оперативната дейност на БАМСУ за 2020.
  3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе от 14:00 часа, в същия ден, на същото място и при спазване на същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.
 
Управителен Съвет
Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове