Новини и събития

Покана за общо събрание на БАМСУ

25/08/2021 г.

П О К А Н А

Управителният съвет на БАМСУ, Пловдив, представлявано от Анастас Згуров Баталов – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.09.2021 г. от 13:00ч. в гр. Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, ул.“София” No.64, заседателна зала 10 ет.  при следния дневен ред:
Доклад за дейността на БАМСУ за 2020 година;
Приемане на годишен финансов отчет за 2020 година;
Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе от 14:00 часа, в същия ден, на същото място и при спазване на същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.
 
Управителен Съвет
Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове