Новини и събития

Покана за провеждане на Общо събрание

28/11/2022 г.

ПОКАНА
 
за провеждане на Общо събрание на членовете на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУСКУЛО-СКЕЛЕТЕН УЛТРАЗВУК”
(БАМСУ)

 
гр. Пловдив
 
Управителния съвет на  Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност  “Българска асоциация за мускуло-скелетен ултразвук“, гр. Пловдив, вписано в Агенция по вписвания с ЕИК/БУЛСТАТ 176937051, на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението, кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 06.12.2022 г.,  в 13 часа, в сградата на УМБАЛ Каспела, блок 2, етаж 8– гр. Пловдив, ул. София № 64 зала при следния дневен ред:
 
Вземане на решение за освобождаване на член на УС и за приемане на нов член на УС на негово място;
Вземане на решение за приемане на нови членове в БАМСУ и освобождаване на настоящи такива.
Други. 
При липса на кворум, събранието да се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място.
 
 
Председател на УС:
/Ан. Баталов
Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове