Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
с наименование:
 
 “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МУСКУЛО-СКЕЛЕТЕН УЛТРАЗВУК”
 гр. Пловдив
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическото лице с нестопанска цел с наименование „Българска асоциация за мускуло-скелетен ултразвук”, гр. Пловдив, наричано по-долу за краткост Сдружението, което е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяваща и представляваща общите интереси на своите членове, отговарящи на характеристиките за членство в него и съдейства за осъществяването на посочените в този Устав цели и задачи.
Чл. 2. Сдружението е за осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 3. Сдружението се учредява без срок.
Чл. 4. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
 
 
ГЛАВА ВТОРА
ИМЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 5. Сдружението се нарича: „Българска асоциация за мускуло-скелетен ултразвук“
Чл. 6. (1) Седалището и адресът на управление на сдружението са:
-    седалище: гр. Пловдив
-    адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Леонардо да Винчи“ № 65.
 
ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА

Чл. 7. (1) Предмет на дейността на Сдружението са: Научно-изследователска дейност в областта на мускуло-скелетната ехография; стимулиране и подпомагане на професионалното израстване на специалистите по мускуло-скелетна ехография; развитие на научната дейност в областта в България; популяризиране на достиженията на мускуло-скелетния ултразвук; подпомагане на здравеопазването в Република България.

(2) Сдружението осъществява функциите и задачите по предходната алинея чрез инициативи и стопански дейности свързани с предмета си на дейност, /Предмет на допълнителна стопанска дейност /, като:
провеждане на обучителни курсове, семинари, конференции, изложения, отдаване на вещи под наем, разпореждане с движими и недвижими вещи, извършване на информационна, консултантска и издателска дейност; приходите от които ще се ползват за постигане на целите на сдружението
-извършване на всякакви услуги свързани с предмета на дейност на сдружението за задоволяване на поставените на Сдружението цели
 
(3) Цели на Сдружението са:
 1.             Издигане на мускуло-скелетната ехография  като водещ образен метод  за изслдване ревматологично болни пациенти.
 2. Развитие на  мускуло-скелетната ехография  в клиничната практика
 3. Обучение на лекари ревматолози, ортопеди, физиотерапевти, общо практикуващи лекари, както и на студенти по медицина по мускуло-скелетна ехография .
 4. Популяризиране на на мускуло-скелетната ехография  като безопасен метод с висока информативна стойност.
 5. Научно-изследователска дейност.
 6. Създаване и въвеждане в практиката на стандарти по мускуло-скелетна ехография
 7. Сертифициране на практикуващите мускуло-скелетна ехография лекари в нива на компетентност в съответствие с нивата на Европейската Лига срещу Ревматизма.
 8. Поддържане на връзки със сходни международни организации.
(3)Сдружението осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с други организации на местно, национално и международно ниво.
 
(4) За изпълнение на целите си Сдружението си служи със следните средства:
 • Организиране и провеждане на практически курсове за лекари;
 • Организиране и провеждане на семинари и лекции;
 • Издаване на ръководства и учебници по мускуло-склетна ехография;
 • Публикации в научни списания;
 • Организиране на изпити и издаване на сертификати за нива на компетентност;
 • Създаване и поддържане на информативен уебсайт;
 • Разработване и осъществяване на проекти на местно, регионално, национално и международно ниво.
 
Чл. 8. Сдружението не разпределя печалба.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 ЧЛЕНСТВО
 
Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението, приема устава, съдейства за осъществяване на дейността му и плаща редовно членския си внос.
(2) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това бъде решено от Общото събрание;
(3) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски.  Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението

Чл. 10. (1)Желаещият да членува в Сдружението подава молба до УС и декларира писмено, че приема устава на Сдружението. Кандидатите за членове – юридически лица представят и решение на компетентния орган за членуване в Сдружението, както и удостоверение за актуална регистрация.
(2) Членството се придобива с решението на УС.
 
Чл. 11.(1) Членството се прекратява:
1.   с едностранно писмено волеизявление до Сдружението;
2.   със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3.   с изключването;
4.   с прекратяването на юридическото лице;
5.   при отпадане.
(2) Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на УС, когато:
1.   не спазва или нарушава разпоредбите на този Устав;
2.   не изпълнява решенията на Общото събрание или на УС;
3.   грубо накърнява авторитета на Сдружението;
Решението на УС за изключване на член на сдружението може да се обжалва пред ОС на сдружението в 7-дневен срок от уведомяването за това.
 (3) Членството се прекратява поради отпадане, когато не се внася членския внос в срока и размера, определени по решение на Общото събрание, както и поради системното неучастие в дейността на Сдружението - неучастие в две или повече дейности на Сдружението, за които е бил поканен. Отпадането се извършва по реда за изключване на член, като наличието на основание за отпадане се констатира от УС въз основа на счетоводните книги на сдружението.
(4) С прекратяване на членството, направените от съответния член вноски по стават собственост на Сдружението.
 
ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
 
Чл. 12. (1) Членовете на Сдружението имат следните права и задължения:
1.   да участват в работата на Сдружението;
2.   да бъдат информирани за неговата дейност;
3.   да спазват Устава на Сдружението;
4.   да оказват съдействие и да отдават своя принос за реализирането на целите на Сдружението;
5. да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
6. да плащат редовно годишния си членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание.
(2) За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на внесените от тях членски вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
 
 
ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 13. Органи на управлението на Сдружението са:
1.   Общо събрание /ОС/;
2.   Управителен орган – Управителен съвет /УС/ и Председател.
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
Чл. 14. (1) ОС е върховен орган на Сдружението.
(2) В ОС участват всички членове на Сдружението
(3) Решенията на ОС са задължителни за всички негови членове.
(4) Общото събрание:
1.   изменя и допълва Устава на сдружението;
2.   приема други вътрешни актове, включително вътрешен правилник, в който се определя дължимостта и размера на членския внос;
3.   взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4.   избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
5. Избира и освобождава Председателя на УС;
6.   назначава и освобождава регистрирани одитори;
7.   одобрява годишния финансов отчет;
8.   назначава  ликвидаторите   при  прекратяване   на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
9.   разглежда жалби срещу решения на УС  в предвидените за това случаи;
10. приема бюджета на сдружението;
11. приема отчета за дейността на УС;
12. отменя решения на УС, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
13. освобождава   от   отговорност   членовете на УС.
 
Чл. 15.(1) ОС се провежда най-малко един път годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет  или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове. В поканата се вписват датата, часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива то се свиква.
(3)Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки член на СДРУЖЕНИЕТО най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневният ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, както и указание по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в в сградата на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден, като същата не се обнародва в Държавен вестник.
 
Чл.16. (1) ОС се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(2) При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да са се явили.
 
Чл. 17. (1) ОС взема решения с обикновено мнозинство /повече от половината от присъстващите/.
(2) Решенията за изменяне и допълване на Устава и за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство две трети от присъстващите. А решенията по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от две трети от всички членове.
(3) По въпроси, които не са включени в дневния ред, не могат да се вземат решения.
 
Чл.18. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпросите, отнасящи се до:
1.   него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен, включително;
2.   юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятствува вземането на решения.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 19. (1) Дейността на Сдружението между общите събрания се ръководи от Управителен съвет, който е управителен орган на Сдружението. УС се състои от 3 души - членове на Сдружението.
(2) Управителният съвет е с мандат от пет години.
(3) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение;
(4) Член на УС може да бъде физическо лице, което:
- има постоянен адрес в Република България;
- притежава подходяща професионална квалификация и опит;
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
(5) Членовете на УС имат право на възнаграждение, определено с решение на ОС.

Чл. 20. Управителният съвет:
1. взема решение за откриване и закриване на клонове,
2.  осигурява изпълнението на решенията на ОС;
3.  разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване
изискванията на този Устав;
4.  подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
5.  подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
6.  определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
7.  приема правилник и програма за дейността на Сдружението. Определя работни групи за отделните видове дейности по изпълнение на целите на Сдружението;
8.  взема решения по всички въпроси, които, съгласно Закона или този
Устав не спадат в правата на ОС.
9. взема решение за участие в други организации;
10. приема и изключва членове по реда определен от настоящия устав;
 
Чл. 21. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС. Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(2) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(5) Всяка година УС изготвя годишно - отчетен доклад за общественополезната дейност, който се представя в централния регистър при Министерство на правосъдието, както и годишния финансов отчет.
 
Председател на УС
 
Чл. 22. Председателят на УС се избира от Общото събрание и:
-    ръководи самостоятелно оперативната работа на Сдружението и изпълнява възложените му от УС и ОС задачи;
-    организира набирането и разходването на средствата;
-    осъществява връзки с други физически и юридически лица в страна и чужбина, с оглед предмета на дейността на Сдружението;
-    свиква и ръководи заседанията на УС;
-    представлява Сдружението пред държавните и общинските органи, обществените организации и пред други физически и юридически лица;
- Провежда и следи за изпълнение на взетите от ОС решения;
- Сключва трудови и/или граждански договори със сътрудници и помощен персонал на Сдружението;
- Съхранява архива и печата на Сдружението;
 
 
ГЛАВА СЕДМА
ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА.
 
Чл. 23. (1) Финансовите средства, необходими за постигане целите на Сдружението, се набират от годишен членски внос, както и от осъществяване на дейностите по чл. 7, ал. 5 от този Устав.
(2) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
(3) По решение на ОС членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на ОС. В решението си ОС определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите на ОС членове на сдружението.
(4) Сдружението  може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(5). Средствата на Сдружението се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи.
 
ГЛАВА ОСМА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 
 
Чл. 24. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Чл. 25. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
Чл. 26. Сдружението е длъжно да представи до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър при Министерството на правосъдието
 
Чл. 27. (1) Сдружението осъществява задължителен независим одит, при условията на Закона за счетоводството, като Общото събрание определя регистриран одитор.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.
 
Чл. 28. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС и се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание, на което същите се одобряват.

Чл. 29. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 
Чл. 30. Сдружението не разпределя печалба.
 
Чл. 31. (I) На заседанията на Общото събрание и УС се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, имена и адреси на членовете на УС, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
 
ГЛАВА ДЕВЕТА
ЛИКВИДАЦИЯ
 
Чл. 32. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, съгласно изискванията на закона.

Чл. 33. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това - на недвижимото имущество.
(2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1.   учредителите и настоящите и бивши членове на Сдружението;
2.   лицата, били в състава на органите му, както и на служителите му;
3.   ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4.   съпрузите на лицата по т. 1-3;
5.   роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия — до четвърта степен или по сватовство — до втора степен, включително;
6.   юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятствуват вземането на решения.
(3) При ликвидация на Сдружението, след удовлетворяване на кредиторите, не може да се извършва разпределение на останалото имущество между членовете му. Ако след ликвидация на Сдружението е останало имущество, то ще бъде предоставено на друго юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, което има същата или близка нестопанска цел.
 
ГЛАВА ДЕСЕТА
АРХИВ
 
Чл. 34. (1) Сдружението притежава свой архив.
(2) В архива задължително се съхраняват: копие от Устава, копие от Решението за учредяване на Сдружението, препис от молбата за регистрация и съдебното решение за регистрация на Сдружението, Годишни планове и Отчети за дейността на Сдружението, Лист със списъчния състав на членовете на Сдружението, Протоколни книги от Общите събрания и УС; Годишните доклади за дейността на Сдружението.
 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл. 35. (1) Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание.
(2) Решението за прекратяване на Сдружението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл. 36. (1) Сдружението се прекратява и с решение на компетентния съд, ако:
-    не е учредено по законния ред;
-    дейността на Сдружението противоречи на Закона и на този Устав;
-    Сдружението е обявено в несъстоятелност.
 
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 37. Настоящият Устав влиза в сила от момента на приемането му от Общото събрание на членовете на Сдружението.

Чл. 38. За неуредените от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и тези на Гражданското законодателство в Република България.
 
 


Мускулно-скелетен ултразвук
Ехо колекция
Ехо снимки
Ехо видеа
Обучителни центрове